فرم انصراف کلی

فرم انصراف کلی

فرم انصراف کلی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان احتراما اینجانب با مشخصات ذیل مستمری بگیر شعبه کاشان تامین اجتماعی انصراف خود را از خدمات بیمه مکمل درمان سازمان تامین اجتماعی اعلام و حق هرگونه اعتراض و درخواست برقراری مجدد آن را بعد از تکمیل و تایید فرم زیر از خود سلب می نمایم.

لیست بیمه شدگان: لطفا لیست بیمه شدگان را با ذکر نام، نام خانوادگی، کد بیمه، کد ملی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد شامل روز، ماه، سال و نسبت را برای هر نفر وارد نمایید. (برای هر نفر با علامت + به صورت مجزا).(ضروری)
7 / 100