فرم کارت عضویت

فرم کارت عضویت

فرم عضویت کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان احتراما اینجانب با مشخصات ذیل مستمری بگیر شعبه کاشان تامین اجتماعی ضمن اعلام رضایت از تحت پوشش قرار گرفتن خود و همسرم خواهشمند است مقرر فرمائید سایر اعضاء خانواده اینجانب که مشخصات آنها در ذیل اعلام و ثبت خواهد شد نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته و حق بیمه آنها از حقوق اینجانب کسر گردد.

لیست بیمه شدگان: لطفا لیست بیمه شدگان را با ذکر نام، نام خانوادگی، کد بیمه، کد ملی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد شامل روز، ماه، سال و نسبت را برای هر نفر وارد نمایید. (برای هر نفر با علامت + به صورت مجزا).(ضروری)
4 / 100